Những công cụ làm đẹp có chết cũng không được dây vào mặt